Văn bản

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên văn bản Ngày ban hành
Quyết định đặt tên phố Vũ Trọng Khánh 24/12/2018
Khảo sát đối tượng đi xe buýt miễn phí 08/04/2019
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến luật tôn giáo tín ngưỡng 08/04/2019
Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao ý thức cộng đồng khi tham gia môi trường mạng 08/04/2019
Kế hoạch công tác Văn thư Lưu trữ năm 2019 của UBND phường Mộ Lao 31/01/2019
Danh mục Văn bản tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước
Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Nghị định 31/2013 Quy định về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi chính sách người có công 09/04/2013
Kế hoạch Công tác Văn thư lưu trữ đến 2020, tầm nhìn 2030 của UBND phường Mộ Lao
Quyết định 7051/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 Phê duyệt quy hoạch ngành Văn thư - Lưu trữ thành phố đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định 6236/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 về việc Phê duyệt Đề án sưu tầm tài liệu lưu trữ, quý hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 - 2020
Quyết định số 2659/QĐ-UBND về Ban hành quy định tạm thời tiêu chuẩn tài liệu quý, hiếm và quy trình đăng ký công nhận tài liệu quý, hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thông tư 14/2011/TT-BNV quy định về quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của HĐND&UBND xã, phường, thị trấn
Thông tư 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan
Nghị định 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ
Luật Lưu trữ
Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 Hướng dẫn về Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 19/01/2017
Thông tư 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 quy định về thời hạn Bảo quản Hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức 03/06/2011
QĐ 08/2015/QĐ-UBND ngày 14/04/2015 ban hành quy định QLNN về giá trên địa bàn TP Hà Nội 14/04/2015
Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 28/01/2015