Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị của UBND phường Mộ Lao

ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỘ LAO

- Số điện thoại đường dây nóng: 090.320.7118

Ông Nguyễn Văn Long – Chủ tịch UBND phường

- Hòm thư điện tử của phường: pml_hadong@hanoi.gov.vn

- Trang thông tin điện tử của phường: http://molao.hadong.gov.vn

Thực hiện: 

BP Tiếp nhận và trả kết quả

Viết bình luận

Xem thêm tin tức