Hội Nông Dân

Hội Nông dân phường Mộ Lao được thành lập ngày 19/5/2008, trên cơ sở tách ra từ Hội Nông dân phường Văn Mỗ.

 Chủ tịch: Lê Văn Hậu

Phó chủ tịch: Lương Thị Thuần

Địa chỉ: Trụ sở UBND phường, đường Nguyễn Văn Lộc, khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

* Chức năng:

- Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

- Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân, tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống.

* Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

- Vận động, tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân.

- Các cấp hội là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị thực hiện các chính sách, pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước ở địa phương. Hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dậy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

- Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

                                   

Thực hiện: 

Lê Văn Hậu - Chủ tịch Hội Nông dân phường

Nguồn: 

Hội Nông dân phường

Xem thêm tin tức