Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội