Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 quy định chi tiết thi hành môt số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch