Trung ương

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên văn bản Ngày ban hành
Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 quy định chi tiết thi hành môt số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch 28/05/2020
Danh mục Văn bản tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước
Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Nghị định 31/2013 Quy định về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi chính sách người có công 09/04/2013
Thông tư 14/2011/TT-BNV quy định về quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của HĐND&UBND xã, phường, thị trấn
Thông tư 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan
Nghị định 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ
Luật Lưu trữ
Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 Hướng dẫn về Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 19/01/2017
Thông tư 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 quy định về thời hạn Bảo quản Hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức 03/06/2011
Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 28/01/2015